Chiến lược đến thực thi khi vận hành doanh nghiệp

Phần 1: Chiến lược – Strategy Chiến lược không chỉ định hình tầm nhìn dài