Đặt tên thương hiệu

Giữa một rừng đối thủ, làm sao tên của bạn có vị trí nhất định?