Expertise, Authority & Trust (Chuyên môn – Ủy quyền – Tin cậy)

Khái niệm này tập trung vào Expertise – Chuyên môn, Authority – Tính ủy quyền và